Բնապահպանություն

     Ի սկզբանե մարդն օգտվել է բնական ռեսուրսներից, հանուն իր գոյատևման և բարօրության:

  Բնական ռեսուրսները ճիշտ օգտագործելու համար անհրաժեշտ է դրանք բազմակողմանիորեն ուսումնասիրել և գնհատել,ուստի ընկերության թույլտվության տարածքում երկրաբանահետախուզական աշխատանքներից բացի իրականացվում են նաև բնապահպանական միջոցառումներ:

  Բնապահպանության ընկերության որդեգրած քաղաքականության առավել պատասխանատու բաղադրիչներից մեկն է՝Շրջակա միջավայրի վրա գործունեության ընթացքում բացասական ազդեցության նվազեցում և հասցված բնապահպանական վնասի վերականգնում: Շարունակական մոնիտորինգի է վերածվում կենսաբազմազանության,ջրային և հողային զանգվածի ուսումնասիրման և վնասի նվազեցման միջոցառումների կիրառումը:

   «ԳԵՂԻ ԳՕԼԴ» ՍՊԸ-ն իր գործողություններում առաջնորդվելու է բնապահպանության բնագավառում ՀՀ ստանձնած միջազգային պարտավորություններով և ՀՀ օրենսդրության այն պահանջներով, որոնք առնչվում են տվյալ գործունեության ազդեցությանը:

    Դրանք են`

- «Բուսական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենք (23.11.1999 թ.) 

- «Կենդանական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենք (03.4.2000թ.) 

- ՀՀ Հողային օրենսգիրք (02.5.2001թ.)

- «Հողի բերրի շերտի հանման նորմերի որոշմանը և հանված բերրի շերտի պահպանմանն ու օգտագործմանը ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 08.09.2011 թ.N 1026-Ն որոշում

- «Հողի բերրի շերտի օգտագործման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 08.09.2011 թ. N 1396-Ն որոշումը

- «ՀՀ բույսերի Կարմիր գիրքը հաստատելու մասին»  ՀՀ կառավարության 29.01.2010թ. N 72-Ն որոշումը 

- «ՀՀ  կենդանիների  Կարմիր  գիրքը  հաստատելու  մասին»    ՀՀ  կառավարության 29.01.2010 թ. N 71-Ն որոշումը

- «ՀՀ բուսական աշխարհի օբյեկտների պահպանության և բնական պայմաններում վերարտադրության նպատակով դրանց օգտագործման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 31.07.2014 թ. N 781-Ն որոշումը

- ՀՀ  Ջրային օրենսգիրք (04.6.2002թ.)

- ՀՀ  Ընդերքի մասին  օրենսգիրք (06.11.2002 թ.)

- ՀՀ Անտառային օրենսգիրք (24.10, 2005թ.)

- Վարչական իրավախախտումների մասին ՀՀ օրենսգիրք (06.12.1985թ.) – գլուխ 7

- «Բնապահպանական վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենք (11.4.2005 թ.)

- «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենք (27.11 2006 թ. 

- «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենք (01.11.1994թ.)

- «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենք (21.06.2014թ):

     «ԳԵՂԻ ԳՕԼԴ» ՍՊԸ-ը նախապատրաստել է Շրջակա Միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն և նախատեսվող գործունեության ՇՄԱԳ հաշվետվությունում ներկայացված են հանքավայրի շահագործման նախագծային լուծումները, մանրամասն հաշվարկները, բնապահպանական միջոցառումները՝

1. Շրջակա միջավայրի պոտենցիալը եվ կանխատեսվող ազդեցության գնահատումը

2. Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության հետևանքով առաջացած տնտեսական վնասի գնահատում

Ա. Մթնոլորտային օդ

Բ. Ջրային ռեսուրսներ 

Գ. Հողային ռեսուրսներ

Դ. Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության (ընդհանուր) վնասի որոշումը

3. Անբարենպաստ պայմաններում և վթարային իրավիճակներում նախատեսվող միջոցառումները և ծրագրերը

Ա.  Անբարենպաստ օդերևութաբանական պայմաններ

Բ.  Հրդեհային անվտանգություն

Գ.  Արտակարգ և վթարային իրավիճակներ

 

4.Բնապահպանական միջոցառումներ և բնապահպանական կառավարման պլան (ԲԿՊ)

Ա. Հանքի փակման ծրագրի հիմնադրույթները

Բ. Հանքարդյունահանման համալիրի փակման ծրագիրը, նպատակները և խնդիրները

Գ.  Փակման պլանային գործողությունները

Դ.  Բնապահպանական միջոցառումներ

Ե.  Սոցիալ - տնտեսական միջոցառումներ

Զ.  Փակման գործընթացի կազմակերպումը

Է.  Մշտադիտարկումների ծրագիր

Թ. Դիտակետերի տեղադրումը և մշտադիտարկումների հաճախականությունը

  Ներկայացվող հաշվետվությունը կազմված է Ոսկեձորի ոսկի-բազմամետաղային հանքավայրի շահագործման աշխատանքային նախագծի, ՀՀ Բնապահպանության նախարարության 15.12.2015թ. ՏԱ 55 տեխնիկական առաջադրանքի պահանջների, հանքավայրի գլխավոր հատակագծի, ՀՀ շրջակա միջավայրին և ընդերքին առնչվող օրենսդրության պահանջների և հարստացուցիչ ֆաբրիկայի ու պոչամբարի ընդհանուր տեխնոլոգիական լուծումների հիման վրա:

 

Լուսանկարներ