Մեր Առավելությունները (2)

Սոցիալական քաղաքականություն

     Մեր ընկերությունը պահպանում է մարդու իրավունքների դրույթները ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հռչակագրին համապատասխան: Ընկերությունը ընդունում և գիտակցում է սոցալական խնդիրների պատշաճ կատարումը որպես առաջնահերթություն և ձգտում կայուն զարգացման: Իր գոծունեության ընթացքում ընկերությունը իրականացնում է սոցիալական ծրագրեր՝ նպատակը-բարձրացնել աշխատակիցների և համայքներում ապրող մարդկանց կյանքի որակը:

     Սոց քաղաքականությունը ընկերությունը վարում է 2 ուղվածությամբ:

     Ընկերության ներսում վարվող քաղաքականություն-ՆԵՐՔԻՆ:

   Ներքին քաղաքականությունը սահմանափակվում է ընկերության ներսում՝ հոգ տանելով իր աշխատակիցներին,բարելավել նրանց սոցալական վիճակը: Ներքին քաղաքականությունը՝ ընկերության զարգացման և առաջխախացման համար որպես կանոն հիմնված է ոչ միայն աշխատակիցների միմյանց հետ կապերի, այլ նաև ընկերության ղեկավարության և աշխատակիցների միջև եղած հարաբերությունները:

     «ԳԵՂԻ ԳՕԼԴ» ՍՊ ընկերությունը մշակել և իրականացնում է կորպորատիվ սոցալական ծրագրեր՝

1. Աշխատակիցներին ֆինասական և նյութական օժանդակություն

2. Սպորտային միջոցառումներ

3. Կորպորատիվ միջոցառումներ

4. Անվտանգության դասընթացներ

5. Հայ և արտերկրյա մասնագետների հրավիրում, դասընթացների կազմակերպում աշխատակազմի մասնագիտական որակների բարձրացման համար

6. Փորձի փոխանակման նպատակով աշխատողների գործողում ուրիշ ընկերություններ (այդ թվում նաև արտերկիր)

7. Մշակույթային միջոցառումների կազմակերպում

8. Նորարական ծրագրերի ուսուցման և զարգացման ուղղված քայլերի ձեռնարկում:

     Թույլտվության տարածքում գտնվող համայնքներին սոցիալական դրության բարելավման քաղաքականություն-ԱՐՏԱՔԻՆ:

     Արտաքին սոց քաղաքականության մեջ առաջնահերթ նշանակություն ենք տալիս պետության ու հասարկության հանդեպ ունեցած օրենսդրությամբ սահմանված մեր պարտավորվածությունը:Բոլոր հարկերի տուրքերի և պարտադիր այլ վճարումների կատարումը:

     Բացի դրանից ըկերությունը իր կամավոր նախաձեռնությամբ սոցալական ծրագրեր է իրականացնում հարակից համայքներում: Դրանք հետևյալն են՝

ա. սոցիալական ազդեցության գնահատականը և ռիսկերը

բ. բնակչության սոցիալական պայմաննների բարելավման դրույթների նկարագրությունը:

     Ոսկեձորի հանքարդյունաբերական համալիրի շահագործման ընթացքում առաջացող ազդեցության ցուցանիշների հաշվարկները և դրանց համեմատությունը գործող նորմատիվային պահանջների հետ ցույց է տալիս, որ բնապահպանական սահմանված նորմերի գերազանցումներ և խախտումներ չեն սպասվում: Մասնավորապես հիմնական ռիսկերը կապված են  մթնոլորտային աղտոտվածության, արոտավայրերի փոխակերպման (վերածվում են հողային ռեսուրսների մշակման ոչ ենթակա տարածքների) և աղմուկի ազդեցության հետ, որոնք   համաձայն   հաշվարկների գտնվում   են   թույլատրելի   բնապահպանական նորմերի      սահմաններում:      Ելնելով      այս      հանգամանքներից      բնակչության վերաբնակեցման կամ տարհանման անհրաժեշտություն առաջանալ չի կարող:

    Ոսկեձորի հանքարդյունաբերական շահագործման ծրագիրը հանդիսանում է գործարար ծրագիր, որը շահույթ ապահովելու նպատակ ունի: Միևնույն ժամանակ ներգրավելով տեղի և հարակից շրջանների բազմաթիվ մարդկանց` կնպաստի նրանց կենսամակարդակի բարելավմանը`լուծելով մի շարք սոցիալական խնդիրներ:

Համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործընթացին մասնակցության  նկարագրություն

     «ԳԵՂԻ ԳՕԼԴ» ՍՊ ընկերությունը Ոսկեձորի հանքարդյունաբերական համալիրի շահագործման ընթացքում նախաձեռնողը նախատեսում է մասնակցել ազդակիր համայնքների զարգացման ծրագրերին:

Մասնակցությունը կիրականացվի տարբեր ուղղություններով: Համայնքների սոցիալական զարգացման ծրագրեր.

  • Կքննարկվի և երկկողմանի համաձայնության դեպքում կլուծվի հողային ռեսուրսների կարգավիճակի փոփոխության հետևանքով ծագած փոխհատուցման խնդիրը: Համայնքները կստանան զգալի փոխհատուցում, որով կարող է լուծել նաև սոցիալական խնդիրներ:
  • Ընկերությունը սեփական ուժերով կիրականացնի հանքավայրի և հարակից տարածքների բարեկարգման և խնամքի միջոցառումներ:
  • Ընկերության կազմում կաշխատեն համայնքների բնակիչներ, որոնց եկամուտը կառաջանա ընկերության գործունեության հաշվին և կնպաստի աշխատողների և նրանց ընտանիքների սոցիալական խնդիրների լուծմանը:
  • Հանքարդյունաբերական համալիրի անձնակազմի տնտեսական կարիքները բավարարելու համար կստեղծվեն տարբեր ուղեկցող կազմակերպություններ, որոնց գործունեությունը սերտորեն կապված կլինի համալիրի հետ և կնպաստի նաև ազդակիր համայնքների սոցիալական զարգացմանը:
  • Համալիրը կստեղծի հատուկ ֆոնդեր, ուղղված ընկերության աշխատակիցների տարբեր սոցիալական խնդիրների լուծմանը:

     Գեղի Գօլդ ընկերությունը հատուկ ուշադրություն է դարձնում դրական հարաբերություն ունենալ հարակից համայնքների հետ և այդ դրական հարաբերությունները պահպանելու համար մշտական այցեր են կատարվում, հանդիպումներ համայքապետերի և բնակչության հետ:

     Այցերի և հանդիպումների նպատակն է ապահովել փոխադարձ հարգանք և համագործակցություն՝ սոցալական ծրագրերի իրականացման համար ի բարօրրություն տարածաշրջանի համայնքներին և բնակչությանը:

 

Read more

Լուսանկարներ